#

Προοίμιο

Η bulksmspro η οποία διοικείται από την Αδαμόπουλος Α και Σια ΟΕ, εταιρεία παροχής υπηρεσιών και τηλεπικοινωνιών, προσφέρει την υπηρεσία μαζικής αποστολής sms υπό τους κάτωθι όρους.

Ο επισκέπτης/χρήστης της bulksmspro καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση της υπηρεσίας μαζικής αποστολής sms μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η bulksmspro, συνεπάγεται και αποδοχή των όρων αυτών. Εφόσον οποιοσδήποτε χρήστης διαφωνεί με τους όρους χρήσης οφείλει να μη κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτών. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού μας τόπου. Η bulksmspro διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης χωρίς κάποια ειδοποίηση προς τους χρήστες της υπηρεσίας. Οι χρήστες της υπηρεσίας οφείλουν να επισκέπτονται συχνά τους όρους χρήσης και να διαβάζουν προσεκτικά για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της bulksmspro, συνεπάγεται και η αποδοχή αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να μη κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η bulksmspro παρέχει στους χρήστες των υπηρεσιών της, υπηρεσίες μαζικής ή μεμονωμένης αποστολής sms σε οποιοδήποτε συνδρομητή δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αφού πρώτα αγοραστούν sms με τους διαθέσιμους τρόπους όπου αναφέρονται στον διαδικτυακό μας χώρο. Στις σελίδες της bulksmspro συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ή πρόκειται να συμπεριληφθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι οποίοι υπόκεινται στους παρόντες όρους. Στις σελίδες της bulksmspro συμπεριλαμβάνονται ή πρόκειται να συμπεριληφθούν διαφημίσεις κάθε είδους. Η bulksmspro αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με τη περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιονδήποτε χρηστών.

Η υπηρεσία του bulksmspro σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες ή άλλων συνεργατών. Συνεπώς οι οποιεσδήποτε αλλαγές που θα υφίστανται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή των συνεργατών, ενδεχομένως να επηρεάσουν και τη γενικότερη χρήση της bulksmspro. Η bulksmspro δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης σε αριθμούς που χαρακτηρίζονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ως λάθος, ανενεργοί, απενεργοποιημένοι ή σε φραγή εισερχομένων.

Παράδοση και αποστολή μηνυμάτων

Η bulksmspro πραγματοποιεί την αποστολή των μηνυμάτων μία φορά προς τους συνδρομητές χωρίς προσπάθεια των επαναποστολών για την εξασφάλιση της χαμηλής τιμής που παρέχει στους πελάτες της. Ως εκτούτου τα μηνύματα παραδίδονται στους συνδρομητές μόνο εφόσον κατά τη χρονική στιγμή που προσπαθεί να παραδόσει το μήνυμα ο πάροχος στο κινητό τους, το κινητό βρίσκεται σε κατάσταση που μπορεί να παραλάβει το μήνυμα (ανοιχτό κινητό, εντός δικτύου, χωρίς φραγή , ενεργός αριθμός κλπ). Ο χρήστης των υπηρεσιών χρεώνεται για την προσπάθεια παράδοσης και όχι για την παράδοση των μηνυμάτων.

Χρέωση ανά δίκτυο

Σε περιπτώσεις αποστολής sms σε αριθμούς οι οποίοι έχουν υποστεί φορητότητα (μεταφορά σε άλλο δίκτυο με τον ίδιο αριθμό), οι χρεώσεις ορίζονται από το δίκτυο στο οποίο ανήκε αρχικά ο αριθμός τηλεφώνου του.

Εγγραφή μελών

Εφόσον οποιοσδήποτε επισκέπτης της bulksmspro επιθυμεί να γίνει χρήστης των υπηρεσιών της, θα πρέπει να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητηθούν κατά την εγγραφή του και να είναι αληθείς και ακριβής. Σε περίπτωση που η bulksmspro υποψιαστεί ότι τα στοιχεία είναι ψευδή, ανακριβή ή μη ολοκληρωμένα, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διάθεση των υπηρεσιών της στο χρήστη χωρίς προειδοποίηση, οικονομική επιβάρυνση ή αποζημίωση. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της bulksmspro σε ανήλικους χρήστες. Σε περίπτωση που ανήλικοι επισκέπτες, κάνουν οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της bulksmspro, ουδεμία ευθύνη φέρει αυτή.

Με την εγγραφή τους, οι χρήστες δίνουν το δικαίωμα στην bulksmspro να διατηρεί τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώνονται από την bulksmspro για τα στοιχεία αυτά.

Τέλος, δίνουν το δικαίωμα στην bulksmspro να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών όπου διαθέτει στη κατοχή της, για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς λόγους.

Λογαριασμός χρήστη και χρήση των υπηρεσιών

Οι χρήστες των υπηρεσιών της bulksmspro είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών που τους έχουν προσφερθεί, βάση του username και του κωδικού πρόσβασης, όπου οι ίδιοι οι χρήστες έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες της bulksmspro. Ουδεμία ευθύνη φέρει η bulksmspro για την απώλεια και χρήση των υπηρεσιών της, βάση των κωδικών αυτών. Σε περίπτωση υποψίας κάποιου χρήστη για την απώλεια ή την υποκλοπή των κωδικών αυτών, οφείλει να ενημερώσει άμεσα και γραπτώς την bulksmspro. Σε περίπτωση ζημίας ή τυχόν βλάβης που μπορεί να προκύψει από τη μη ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, βάση των κωδικών, η bulksmspro διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον χρήστη αποζημίωση χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την ίδια. Τέλος, δικαιούται να προβεί σε τερματισμό παροχής υπηρεσιών στον εν λόγω χρήστη χωρίς καμία αποζημίωση προς τον χρήστη.

Απαγορεύεται από τον χρήστη, η χρήση των πίσω-μπροστά καθώς και της ανανέωσης σελίδας για να αποφευχθούν διπλοαποστολές sms και διπλοχρεώσεις. Σε περίπτωση χρήσης των κουμπιών αυτών καμία ευθύνη δε φέρει η bulksmspro.

Είναι αμοιβαία αποδεκτό πως, παρ’ όλη τη δυνατότητα της bulksmspro να δίνει τις υπηρεσίες της στους χρήστες της εφαρμογής, πώς καμία ευθύνη φέρει για τη νομιμότητα, την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή τη ποιότητα του περιεχομένου των sms, λόγω του μεγάλου όγκου της. Την ευθύνη ρητά δηλώνουν και αποδέχονται οι χρήστες των υπηρεσιών της bulksmspro.

Η bulksmspro δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να χρησιμοποιούν διάφορους τίτλους αποστολέα. Οι τίτλοι αυτοί θεωρούνται περιεχόμενο των sms και υπόκεινται και αυτοί στους όρους χρήσης. Απαγορεύεται από τους χρήστες η χρησιμοποίηση για τίτλο αποστολέα, οποιοδήποτε όνομα, εμπορική επωνυμία, σήμα ή πνευματική ιδιοκτησία τα οποία είναι νόμιμη ιδιοκτησία τρίτου χωρίς τη συγκατάθεση του.

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των κατόχων/χρηστών κινητών τηλεφώνων για αποστολή σε αυτούς, ηλεκτρονικό περιεχόμενο και την συγκατάθεση αυτών για τη διατήρηση στο ευρετήριο της λίστας τους στο bulksmspro.

Για κάθε αποστολή SMS, η Bulkbulksmspro.GR δε φέρει καμία ευθύνη για αποστολές μηνυμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί η αντιγραφή - επικόλληση για τη δημιουργία του κειμένου μηνύματος, καθώς ενδέχεται το κείμενο μηνύματος να μη παραληφθεί σωστά στο κινητό του παραλήπτη. Ταυτόχρονα απαγορευέται ρητά η χρήση ταυτότητας αποστολέας που δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του χρήστη (π.χ. Wind, Vodafone, Cosmote κλπ) και ενδέχεται η χρέωση των μηνυμάτων χωρίς τη παράδοση τους.

Αγορά sms

Η bulksmspro διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο τιμοκατάλογο χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.

Σε περίπτωση αγοράς sms, ηλεκτρονικά μέσω PayPal η εταιρεία δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών παρά μόνο με το email που χρησιμοποιούν ως χρήστες λογαριασμού στο PayPal. Σε περίπτωση αγοράς sms on-line μέσω του συστήματος PayPal, η εταιρεία πάλι δεν έρχεται σε επαφή με χρηματοοικονομικά στοιχεία των χρηστών, παρά μόνο με το email που δηλώνουν κατά την πληρωμή τους. Αν η πληρωμή γίνεται με τραπεζικό λογαριασμό, η εταιρεία έρχεται σε επαφή μόνο με τα στοιχεία που παρέχονται από τον τραπεζικό φορέα ως αποδεικτικά κατάθεσης.

Τα sms που έχουν αγοραστεί από τον οποιονδήποτε χρήστη, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. Παρ’ όλα αυτά δεν δίνεται η δυνατότητα ρευστοποίησης αυτών και επιστροφής χρημάτων.

Εγγύηση τιμής

Η bulksmspro εγγυάται για τις καλύτερες τιμές τις αγοράς. Εφόσον ο χρήστης ψάξει και βρει καλύτερη τιμή σε αντίστοιχες εταιρείες που προσφέρουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες, η bulksmspro υποχρεούται μετά από αίτημα του χρήστη για τις ίδιες τιμές στις επόμενες αγορές του. Οι τιμές συγκρίνονται βάση τιμοκαταλόγων και όχι βάση ολιγοήμερων προσφορών.

Εμπορικά σήματα, επωνυμίες και περιεχόμενο σελίδων bulksmspro

Οι χρήστες/επισκέπτες της bulksmspro αναγνωρίζουν και αποδέχονται πως το περιεχόμενο, επωνυμίες και εμπορικά σήματα της bulksmspro, είναι πνευματική της ιδιοκτησία οπότε και απαγορεύεται η κάθε είδους αντιγραφή, αποσυμπίλιση και γενικά η κάθε είδους χρήση ή μετατροπή. Οι χρήση αυτών μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συναίνεση της bulksmspro.

Οι όροι χρήσης των υπηρεσιών της bulksmspro διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου. Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας, αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. Στην περίπτωση που κάποια από τις παρούσες διατάξεις κριθεί ως μη εφαρμόσιμη ή καταχρηστική, οι υπόλοιποι όροι χρήσης της παρούσας σελίδας και των όρων προστασίας απορρήτου παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

Επικοινωνία
Τηλ: 211 800 4600
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.